HU| EN

Támasz Alapítvány

Antenna Hungária – TÁMASZ Átképzési és Foglalkoztatási Alapítvány

Az Antenna Hungária Zrt. által 1996-ban ötmillió forint induló tőkével létrehozott TÁMASZ Foglalkoztatási és Átképzési Alapítvány működtetésének célja kezdetektől fogva az volt, hogy enyhítse az elbocsátások gazdasági, társadalmi, emberi– szociális következményeit.
A Támasz Alapítvány működése során már eddig is jó néhány olyan rászorulónak nyújtott segítséget, akiknek új munkahelyük megszerzése érdekében szükségük volt képzettségi szintjük növelésére vagy új tudás, kompetenciák megszerzésére. Fedezte számukra a továbbtanulás vagy továbbképzés, átképzés költségeit vagy azok egy részét, az adott helyzetben jelentős anyagi terhektől mentesítve őket. Az alapítvány az általa ellátott tevékenység alapján, az erre vonatkozó jogszabály megjelenését követően „közhasznú” minősítést kapott.

1996. Az Antenna Hungária Rt. vezérigazgatója létrehozza az AH TÁMASZ Alapítványt, amelyet a bíróság 1996 májusában bejegyez

1998. Az AH TÁMASZ Alapítványt a bíróság közhasznú szervezetté minősíti

2003. A kuratórium tagjainak lemondásával az alapítvány működése szünetel

2008. Az Antenna Hungária Zrt. új kuratórium felkérésével és az Alapító Okirat módosításával újraindítja az alapítvány működését

2010. Az első teljes éves működést követően az alapítvány jogosulttá válik arra, hogy az SZJA 1 %-ának felajánlásából részesüljön

2014. A jogszabályi feltételek változása miatt az alapító módosítja az Alapító Okiratot, ennek során a kuratórium személyi összetétele is módosul. Az alapítványt a törvényszék továbbra is közhasznú minősítéssel veszi nyilvántartásba.

2015.Az alapítvány a közhasznú minősítés feltételeinek hosszabb távú biztosíthatósága érdekében tartós adományozási szerződést kötött a Junior Vendéglátó Zrt.-vel, amelynek értelmében az legalább 4 éven keresztül adományával támogatja az alapítvány tevékenységét.

2018. Az alapító a kuratórium személyi összetételének változása miatt ismét módosítja az alapítvány alapító okiratát, amit a bíróság 2019-ben jegyez be.

Az alapítvány vagyona – köszönhetően annak, hogy azt a korábbi, időközben megszűnt kuratórium megfelelően fektette be – nem csökkent a működés szüneteltetése alatt. Ugyanakkor a jelenlegi gazdasági helyzetben az alapító nem tud újabb eszközöket az alapítvány rendelkezésére bocsátani. Az alapítóval egyetértésben az a döntés született, hogy az alapítvány a jelenlegi vagyonára alapozva, illetve esetleges további források megszerzését megkísérelve folytatja tevékenységét.

Az Antenna Hungária – Támasz Alapítvány ezért várja és köszönettel fogadja mindazon vállalkozások, szervezetek és magánszemélyek anyagi és más jellegű támogatását, amelyek, illetve akik fontosnak érzik az alapítvány célkitűzéseit és azok megvalósításához hozzá kívánnak járulni. Az esetlegesen feltételhez kötött támogatások elfogadásáról az Alapító Okirat előírásai szerint a kuratórium dönt. Az alapítványnak juttatott támogatásának felhasználásáról az adományozó – igénye esetén – tájékoztatást kap.

Az alapítvány számlájára befolyt, elfogadott pénzügyi támogatásokról a kuratórium a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napjáig adókedvezményre jogosító igazolást ad ki az adományozó számára, amennyiben az nevét, címét, illetve az adózás szempontjából szükséges azonosító adatokat az alapítványnak megadja.

Az alapítvány kéri és köszönettel fogadja mindazok felajánlását is, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával készek támogatni az alapítványi közhasznú célok megvalósítását.

A Támasz Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy a rendelkezésére álló forrásokat is figyelembe véve elsődlegesen a tényleges újra-elhelyezkedést segítő speciális képzési, átképzési programokon való részvételt támogatja pénzbeli és – ha erre lehetőség nyílik – egyéb eszközökkel is az AH azon munkatársait illetően, akiket a létszámleépítések érintenek. Amennyiben esetleg másfajta támogatás szükségessége merül fel, az alapítvány kuratóriuma ezeket is megvizsgálja és az Alapító Okiratban foglaltak figyelembevételével igyekszik segíteni. A Támasz Alapítvány által nyújtott közhasznú szolgáltatásokban ezen túlmenően bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli társaság vagy szervezet részesülhet, aki/amely megfelel a támogatásra vonatkozó normatív előírásoknak, amennyiben a források a jogosultak köre függvényében azt lehetővé teszik.

A kuratórium döntése alapján az alapítvány a következő alapelveket alkalmazza a támogatási igényekre vonatkozóan:

a kérelmezőnek írásban kell a támogatást kérnie, és ehhez csatolnia kell az általa választott képzésre vonatkozó dokumentumot vagy hivatkozást (pl. szórólap, hirdetmény, web-lap stb.);
az igény benyújtása során a kérelmezőnek célszerű ismertetnie szociális helyzetét is annak érdekében, hogy a kuratórium a támogatás mértékét differenciáltan, egyben kellő megalapozottsággal bírálhassa el;
a kuratórium minden támogatási igényt informálisan egyeztet az alapító Antenna Hungária ZRt. humánpolitikai szakterületével az esetleges kiegészítő információk beszerezhetősége végett;
a kuratórium az alapítvány jelenlegi anyagi helyzete alapján, figyelembe véve a lehetséges igénylők számát is, a kiválasztott képzés, tanfolyam stb. díjának maximum 80 %-át, de legföljebb 100 000 Ft-ot biztosít minden olyan kérelmezőnek, akinek igényét pozitívan bírálja el, ugyanakkor fenntartja a jogot arra, hogy kivételesen, eseti elbírálás alapján ettől eltérjen, illetve az alapítvány anyagi helyzetének megfelelően a fenti arányt, illetve összeget módosítsa;
megítélt támogatás esetén a támogatottal a kuratórium megállapodást köt, amelyben az igénybevétel feltételei mellett szerepel, hogy a támogatottnak a képzés sikeres elvégzését igazoló bizonyítványt be kell mutatnia, illetve sikertelen részvétel esetén a kapott támogatást vissza kell fizetnie;
a támogatást a képzést biztosító intézménynek az alapítvány részére kiállított számlája alapján lehet kifizetni.

Az alapítvány közhasznú működésével kapcsolatos dokumentumok nyilvánosak, azokba a kuratórium előzetes hozzájárulásával bárki betekinthet. A betekintést a kuratórium csak akkor tagadhatja meg, ha az a személyiségi adatok védelmével nem egyeztethető össze, valamint ha az az alapító vagy más, az alapítványhoz csatlakozó természetes és jogi személyek érdekeit – elsősorban szolgálati vagy üzleti titkok esetleges nyilvánossága kerülése miatt – sérti. Az iratbetekintésről szóló nyilvántartás is nyilvános.

Az alapítvány működésének főbb adatait az alábbiakban adjuk közre.

2009
Az alapítvány működésének újraindítása utáni első teljes évében 1 fő részére nyújtott támogatást 92 E Ft értékben. Az előző évek bankköltségeinek rendezése, valamint a visszamenőleges (korábban időszakra vonatkozó, de akkor elmaradt) könyvelés díja következtében az éves gazdálkodás 2.428 E Ft-os mérlegfőösszeg mellett 85 E Ft veszteséggel zárult. (Az APEH jelzése alapján – a korábbi elmaradások rendezése következményeként – a kuratórium által eredetileg jóváhagyott mérleget és a valóságosnál kisebb, 43 E Ft veszteséget kimutató eredménykimutatást a 2010. év során, utólag módosítanunk kellett.)
2009. évi mérleg
2009. évi közhasznúsági jelentés

2010
Az alapítvány – miután igazolta a jogszabályi feltételeknek való megfelelését – az SZJA 1 %-ának felajánlásából 767,6 E Ft pénzösszeget kapott. Az év folyamán 5 fő részére összesen 484 E Ft támogatás kifizetésére került sor. Tekintettel arra, hogy a kuratórium az átmenetileg vagy tartósan szabad pénzeszközöket folyamatosan lekötötte, az alapítvány gazdálkodása 407 E Ft nyereséget mutatott, miközben a mérlegfőösszeg 2.835 E Ft-ra emelkedett.
2010. évi mérleg
2010. évi közhasznúsági jelentés

2011
Újabb jelentős összeget, 760,4 E Ft-ot kapott az alapítvány az SZJA 1 %-ának felajánlásaiból. Bár a lehetőségeket folyamatosan propagáltuk, az előző évinél kevesebb igénylés érkezett, amelyek alapján 4 fő részére 293,5 E Ft támogatást fizettünk ki. Az alapítvány így ezt az évet is jelentős, 693 E Ft-os nyereséggel zárta a mérlegfőösszeg további, 3.528 E Ft-ra történt emelkedése mellett.
2011. évi mérleg
2011. évi közhasznúsági jelentés

2012
Az alapítvány részére felajánlott források mértéke a korábbi évekénél lényegesen alacsonyabb volt, de így is jelentős összeget, 248,1 E Ft-ot tett ki. Az év folyamán ezt meghaladó összegű támogatást, 4 fő részére összesen 360,6 E Ft-ot fizettünk ki. Ezt azonban a továbbra is magas kamatbevételek kompenzálták, az alapítvány 3.493 E Ft mérlegfőösszeg mellett ismét nyereséges volt, az év 113 E Ft eredménnyel zárult. Ugyanakkor a 2011. évi mérleget a 2012. évi beszámoló készítése során módosítani kellett, a korrigált adatok alapján a 2011. évi nyereség mértéke 545 E Ft-ra módosult.
2012. évi mérleg
2012. évi közhasznúsági jelentés

2013
Az alapítvány – mivel több igénylés nem érkezett be a kuratóriumhoz – ebben az évben csupán 2 fő részére, összesen 221,6 E Ft értékben nyújtott támogatást. Noha ez meghaladta az SZJA 1 %-ából jóváírt felajánlások összegét (101,6 E Ft), ennek ellenére a vagyon tovább nőtt, lehetővé téve, hogy az alapítvány a jövőben is folytathassa támogatási tevékenységét. Az alapítvány 3 524 E Ft mérleg-főösszeg mellett 31 E Ft nyereséget realizált az átmenetileg szabad pénzösszegek lekötéséből adódó, továbbra is magas kamatbevételeknek köszönhetően.
2013. évi mérleg
2013. évi közhasznúsági jelentés

2014

Az alapítvány az előző évivel csaknem megegyező összeget, 100,2 E Ft-ot kapott az SZJA 1 %-ának felajánlásaiból, ezt azonban csak 2015-ben írták jóvá az alapítvány számláján az Alapító Okirat bírósági bejegyzésének, illetve az új jogszabályoknak megfelelő közhasznúvá nyilvánításnak az elhúzódása miatt. Ugyanakkor az év folyamán – az alapítvány működésének 2008-ban történt újraindítása során először – nem érkezett támogatási igény. A kamatbevételek ugyan ismét csökkentek, de az alapítvány vagyona egy kissé tovább nőtt (3.572 E Ft) a működés 48 E Ft-os éves nyeresége révén.
2014. évi mérleg
2014. évi közhasznúsági jelentés

2015

Az SZJA 1 %-ának az adózók általi felajánlásából az alapítvány a 2015. évben az előző két évben kapott összeghez hasonló, 86,7 E Ft bevételhez jutott. Mivel az Alapító Okirat bírósági nyilvántartásba vétele, így az alapítvány közhasznúságának ismételt megállapítása csak 2015-ben történt meg, a 2014-es SZJA-ból felajánlott 1 %-ot is csak 2015-ben írták jóvá.  Így a 2015. évben összesen mintegy 187 E Ft-hoz jutott az alapítvány ebből a forrásból. Az alapítvány az alapító Antenna Hungária Zrt.-től 1 M Ft egyszeri támogatást kapott, míg a Junior Vendéglátó Zrt.-vel tartós támogatási megállapodást kötött, amelynek alapján szintén 1 M Ft támogatásban részesült. A 2015. évben az előző évekhez képest jelentősen megnőtt a támogatást igénylők, illetve a számukra szükséges, támogatandó képzések száma is. Az alapítvány az év folyamán összesen 20 személynek az elhelyezkedését, illetőleg a munkahelyének megtartását biztosító képzésben való részvételét segítette, melyre a képző intézmények számára mintegy 1,978 M Ft támogatást fizetett ki. A pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevétel tovább csökkent, ennek ellenére a működés szerény, 215 E Ft-os éves eredménnyel zárult, az alapítvány vagyona 3,787 M Ft-ra növekedett.
2015. évi mérleg
2015. évi közhasznúsági jelentés

2016

2016.  A tartós támogatási szerződés alapján a Junior Zrt. ismét 1 M Ft támogatást utalt át az alapítvány számlájára. Az SZJA 1 %-ának felajánlásából az alapítvány a 2016. évben az előző évben kapott összegnél valamivel magasabb, 103 E Ft bevételhez jutott. Az alapítvány a 2016. év folyamán összesen 11 személynek az elhelyezkedését, illetőleg a munkahelyének megtartását biztosító képzésben való részvételét segítette, a képző intézmények számára 526 E Ft támogatást kifizetve. A működés – elsősorban a kevesebb támogatási igényből adódóan – 563 E Ft nyereséget mutatott, és az alapítványi vagyon 4,35 M Ft-ra nőtt.
2016. évi mérleg
2016. évi közhasznúsági jelentés

2017

Az SZJA 1 %-ának az adózók általi felajánlásából az alapítvány a 2017. évben 59,6 E Ft bevételhez jutott, a Junior Vendéglátó Zrt. pedig a tartós támogatási megállapodás alapján a 2017. évben is 1 M Ft-ot utalt át az alapítvány számára. Bár a források lehetővé tették volna, az alapítványhoz a 2017. év folyamán mindössze egyetlen támogatási igény érkezett, amelyet a kuratórium jóvá is hagyott, ezt követően azonban a kérelmező visszalépett. Ennek megfelelően 2017-ben ilyen célú kifizetésre nem került sor, ami az alapítvány vagyonának jelentős emelkedésében is megmutatkozik: az év gazdálkodási szempontból az előző évit is jelentősen meghaladó összegű, 1,037 M Ft eredménnyel zárult. Az alapítvány vagyona, azaz a folyószámlán lévő összeg a 2017. év végén 5,407 M Ft-ot tett ki. Az alapítvány továbbra is megfelel a jogszabályban foglalt közhasznúsági kritériumoknak.
2017. évi mérleg
2017. évi közhasznúsági jelentés

2018. 

A 2015-ben a Junior Vendéglátó Zrt.-vel megkötött tartós támogatási megállapodás alapján a támogató a 2018. évben is 1 M Ft-ot utalt át, ugyanakkor az SZJA 1 %-ának az adózók általi felajánlásából az alapítvány a 2018. évben minden eddiginél kevesebb, mindössze 18,7 E Ft bevételhez jutott. Az alapítványhoz a 2018. év folyamán 7 támogatási igény érkezett, amelyeket a kuratórium kedvezően bírált el, és ennek alapján összesen 400 E Ft kifizetésére került sor a képző intézmények számára. Az alapítvány a 2018. év során 38,9 E Ft költséget használt fel, vagyis működése csak minimális összeget igényelt. A mérleg a 2018. évben is pozitívumot mutatott, az év gazdálkodási szempontból 581 E Ft eredménnyel zárult. Az alapítvány vagyona, azaz a folyószámlán lévő összeg a 2018. év végén 5 988 E Ft-ot tett ki. Az alapítvány 2018-ban is teljesítette a jogszabályban foglalt közhasznúsági kritériumokat.
2018. évi mérleg
2018. évi közhasznúsági jelentés

2019.

A 2015-ben a Junior Vendéglátó Zrt.-vel megkötött tartós támogatási megállapodás 3+1 éves hatálya lejárt, és a támogató a velük lefolytatott többszöri egyeztetés ellenére a 2019. évben már nem utalta át számunkra a korábbi összeget. Az SZJA 1 %-ának az adózók általi felajánlásából az alapítvány a 2019. évben mindössze 4,5 E Ft bevételhez jutott. Az alapítványhoz a 2019. év folyamán 1 támogatási igény érkezett, amelyet a kuratórium pozitívan bírált el, és ennek alapján 100 E Ft kifizetésére került sor a képző intézmény számára. Az alapítvány ezzel együtt a 2019. év során nem egészen 127 E Ft költséget használt fel. A mérleg – 9 éves nyereséges működést követően – a 2019. évben 121 E Ft veszteséggel zárult, így az alapítvány nem tudta teljesíteni a jogszabályban foglalt közhasznúsági kritériumokat. (A közhasznú státusz akkor szűnik meg, ha két egymást követő évben nem teljesülnek a feltételek.) Az alapítvány vagyona, azaz a folyószámlán lévő összeg a 2019. év végén 5 867 E Ft-ot tett ki.

2019. évi mérleg

2019. évi közhasznúságú jelentés

Az alapítvány hivatalos neve: Antenna Hungária – TÁMASZ Foglalkoztatási és Átképzési Alapítvány
Nyilvántartási szám (Fővárosi Bíróság): 6179
végzés ügyszáma: 7.Pk. 60.412/1996/2
végzés kelte: 1996. május 28.
jogerőre emelkedett: 1996. július 5.

Közhasznú szervezetté minősítés dátuma:  2014. december 5.
végzés ügyszáma: 7.Pk. 60.412/1996/15
végzés kelte: 2014. december 12.
jogerőre emelkedett: 2015. január 8.

Az alapítvány adatai:
Adószám: 18228005–1–43
Statisztikai számjel: 18228005949956901
Számlaszám: 11991102–02159258 (Erste Bank Hungary Nyrt.)

Az alapítvány elérhetőségei:
Cím: 1119 Budapest, Petzvál József u. 31–33.
Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 447
E-mail: ah_tamaszalapitvany@ahrt.hu
Internet: www.ahrt.hu
Telefon: (1) 464 2464 és (70) 464 2464 (az Antenna Hungária Zrt. központi telefonszámai)
Telefax: (1) 481 6608